Reklama
Reklama
Og?oszenia
Ostatnie komentarze
Liczniki

Dzisiaj:21
Wczoraj:428
Miesiecznie:1371
W tym roku:25045
Razem:320827
Zaloguj si?
Kontakt GG
kontakt@zalewo.info 2809025
U?ytkownik 1:
Home
Reklama
Reklama
 
 

Na zaproszenie Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie na literackie spotkanie z dzie?mi przyjecha?a Wioletta Piasecka, autorka ponad 40 bajek, ba?ni, sztuk teatralnych i s?uchowisk dla dzieci. W dwch spotkaniach, ktre odby?y si? w bibliotekach publicznych w Borecznie  i w Zalewie, wzi?li udzia? uczniowie klas I-III oraz ich wychowawczynie. Wi?cej na www.biblioteka-zalewo.pl

aaa wiol
 
 
Rutland Osprey Project (www.ospreys.org.uk) jest to projekt, ktry ma na celu ochron? niezwyk?ych ptakw, jakimi s? rybo?owy. Siedziba znajduje si? w Anglii w miejscowo?ci Rutland, gdzie znajduje si? rezerwat, w ktrym rybo?owy maj? swj dom, gdy wracaj? z Afryki. Przez ca?y czas s? obserwowane i dzi?ki temu mo?na pozna? ich zachowanie i zwyczaje (jest to mo?liwe dzi?ki umieszczeniu na ich ciele specjalnych satelitarnych nadajnikw oraz stworzeniu satelitarnej mapy z tras? ich przelotw   - www.ospreys.org.uk). To w?a?nie dzi?ki temu projektowi mo?na je rwnie? obserwowa? na trasie ich przelotw, jak rwnie? w Afryce. Rybo?owy (ospreys) w czasie swoich migracji pojawiaj? si? na wszystkich kontynentach z wyj?tkiem Antarktydy. Sta?y si? w ten sposb swoistym ??cznikiem mi?dzy lud?mi z ca?ego ?wiata. W zwi?zku z tym w 2011 roku Rutland Osprey Project powo?a?o do istnienia nowy projekt Osprey Flyway Project, ktrego g?wnym celem jest po??czenie uczniw z r?nych szk? na ca?ym ?wiecie poprzez wspln? obserwacj? migracji tych ptakw oraz zapewnienie mo?liwo?ci edukacji przyrodniczej na obszarach, gdzie rybo?owy zimuj?. 
Z inicjatywy pracownika Zespo?u Parku Krajobrazowych w Jerzwa?dzie p. Aliny Rodziewicz uczniowie z kl. II gimnazjum z Zespo?u Szk? w Dobrzykach od tego roku szkolnego rwnie? przyst?pili do tego projektu. 
Na terenie parku znajduj? trzy stanowiska dla tych ptakw i mamy nadziej?, ?e b?dziemy mogli obserwowa? i te, ktre wiosn? do nich przylec? z Afryki. Dzi?ki udziale w tym projekcie uczniowie poszerzaj? swoj? wiedz? m.inz geografii, biologii oraz nawi?zuj? kontakty ze szko?ami w innych krajach. 
W ramach projektu dwie uczennice naszej szko?y osi?gn??y du?y sukces. W grudniu 2014r. zosta? og?oszony mi?dzynarodowy konkurs na logo  tegorocznego World Osprey Week (?wiatowego Tygodnia Rybo?owa  podczas ktrego organizacje i szko?y uczestnicz?ce w projekcie obserwuj? migracje tych ptakw i uczestnicz? w ro?nego rodzaju dzia?aniach zorganizowanych z tej okazji).  Przyst?pi?o  do niego kilkoro uczniw z klasy II gimnazjum, bior?cej udzia? w projekcie. Jury zdecydowa?o, ?e najlepsz? prac? (ktra spe?nia wszystkie wymagane kryteria) jest projekt autorstwa Natalii Gutkowskiej, ktra wygra?a konkurs  Wyr?niona zosta?a rwnie? praca Klaudii Czarnoty, ktra zaj??a III miejsce. Praca Natalii b?dzie umieszczona na wszystkich dokumentach, folderach i b?dzie  oficjalnym logo tegorocznego ?wiatowego Tygodnia Rybo?owa, ktry w tym roku obchodzony jest od 23 III do 29 . 
Kolejnym rezultatem udzia?u w projekcie jest udzia? w programie Explore Birds Together (Odkrywajmy ptaki razem) jest to mi?dzynarodowy program przyrodniczy zorganizowany przez  Mi?dzynarodowe Centrum Migracji Ptakw w Izraelu przy Uniwersytecie w Tel-Avivie oraz Towarzystwo Ochrony Przyrody w Izraelu, ktrego celem jest nawi?zanie wsp?pracy  mi?dzy szko?ami z r?nych krajw i wsplne badanie (odkrywanie) ptakw,  ?yj?cych w naszym otoczeniu. Wi?kszo?? szk?, ktre  w nim uczestniczy bierze rwnie? udzia? w programie Ospray Flyway Project. Dzi?ki przyst?pieniu do tego programu nasza szko?a nawi?za?a kontakt  ze szko?? w Izraelu (Gvynim School) i rozpocz?li?my ju? pierwszy wsplny projekt wieloj?zyczny album (w j?zyku polskim, hebrajskim i angielskim)  na temat otaczaj?cych nas ptakw (w Polsce i w Izraelu), ktry uczniowie obu szk? tworz? wsplnie.
Wi?cej informacji na stronie: zsdobrzyki.edupage.org

Zmieniony (Wtorek, 10 Marzec 2015 22:29)